Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Hệ thống học bổng

Hệ thống học bổng nội bộ trường

Chế độ học bổng được áp dụng đối với các sinh viên có thành tích ưu tú, ý thức học tập tốt nhưng đang gặp khó khăn về tài chính.
Học bổngLoạiGiá trịĐăng kíThời hạnNăm họcĐối tượng
Học bổng
ưu đãi đặc biệt
Trợ cấp
SS: 800,000 Yên
S: 400,000 Yên
A:200,000 Yên
B:100,000 Yên
Không cần
1 năm
Thời điểm
nhập học
Sinh viên ưu tú có thành tích tốt,
đạt tiêu chuẩn của trường trong số
toàn bộ các ứng viên tham gia kì thi  
cho Du học sinh nước ngoài
Học bổng sinh viên
thành tích ưu tú
Trợ cấp
120,000 Yên
mỗi năm
Không cần
1 năm
Năm 2
trở lên
Sinh viên ưu tú có thành tích tốt,
đạt tiêu chuẩn của trường
Học bổng
du học
Trợ cấp
Tương đương học phí tại cơ sở Tokyo
(Tuy nhiên, sinh viên cần trả khoản phí 86.000 yên hàng năm cho cơ sở Tokyo dưới dạng phí giữ chỗ)
Không cần
Toàn thời gian
du học
Năm 2
trở lên
Sinh viên chuyển cơ sở đến học tại trường chính ở Bắc Kinh
Học bổng hỗ trợ tài chính
(Áp dụng trong thời gian học)
Trợ cấp
200,000 Yên
mỗi năm
Tháng 6
1 năm
Năm 2 trở lên
Sinh viên được trường đánh giá gặp khó khăn trong việc học vì vấn đề tài chính
Sinh viên có thành tích năm trước nằm trong số 30% sinh viên có điểm thành tích cao nhất của năm
Quỹ giáo dục
quốc tế ISI
Trợ cấp
200,000 Yên
mỗi năm
Không cần
1 năm
Năm 2
trở lên
Sinh viên ưu tú có thành tích tốt,
đạt tiêu chuẩn của trường
Học bổng du học
tại trường chính
ở Bắc Kinh
Trợ cấp
Tương đương học phí
tại trường chính ở Bắc Kinh
Không cần
1 năm
Năm 2
trở lên
Sinh viên ưu tú có thành tích tốt,
đạt tiêu chuẩn của trường trong số
toàn bộ các sinh viên chuyển cơ sở
học đến trường chính ở Bắc Kinh
◎Dành cho sinh viên nhập học Kì tháng Tư
※ Học bổng trong nội bộ trường được cấp dưới hình thức miễn giảm vào học phí.
※ Học bổng ưu đãi đặc biệt: Từ học kì sau của năm Nhất trở đi sẽ được miễn giảm. (Chỉ riêng Học bổng ưu đãi đặc biệt loại SS được miễn giảm từ khi nhập học).
※ Học bổng dành cho sinh viên có thành tích ưu tú, học bổng hỗ trợ tài chính, quỹ giáo dục quốc tế ISI: Sau khi người nhận được quyết định sẽ được miễn học phí năm thứ hai.
※ Học bổng du học: Trong thời gian sinh viên chuyển cơ sở đến học tại trường chính ở Bắc Kinh, học phí tại cơ sở Tokyo sẽ được miễn hoàn toàn. Tuy nhiên vẫn phải nộp 86,000 Yên mỗi năm phí giữ chỗ tại cơ sở Tokyo.
※ Học bổng du học tại trường chính ở Bắc Kinh: sau khi quyết định người nhận học bổng, học phí đã đóng của trường chính Bắc Kinh sẽ được hoàn trả.

Hệ thống học bổng ngoài trường

Đây là học bổng dạng cho vay mà trường đại học xử lý như một đơn vị trung gian tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản (JASSO)

Vì Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo được Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chỉ định là trường đại học nước ngoài tại Nhật Bản nên bạn có thể đăng ký học bổng loại  hai (ở nước ngoài) từ Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản (JASSO). Những người dự định học tiếp vào trường (đăng kí trước khi nhập học) hoặc đang là sinh viên của trường (đăng kí khi đang học) có điểm số tốt, đủ sức khỏe và gặp khó khăn trong việc học vì lý do tài chính đều đủ điều kiện xin học bổng. Học bổng đã cho mượn phải được trả lại sau khi tốt nghiệp.

見出し
Tên gọiĐối tượng / Cách thức đăng kíLoạiGiá trị
Học bổng loại hai (nước ngoài)Những người đăng ký vào trường đại học nước ngoài ở Nhật Bản, đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định của hộ gia đình, có điểm số xuất sắc và sức khỏe tốt.
● Đăng kí trước khi nhập học: Nộp đơn thông qua trường trung học trước khi nhập học
● Đăng khí khi đang học: Nộp hồ sơ tại văn phòng trường đại học sau khi nhập học
Loại cho vay
[Lãi]
(Mức trần 3% mỗi năm)
Chọn từ
20.000 đến 120.000 yên hàng tháng
(Theo đơn vị 10.000 yên)

※ Kết quả học tập năm 2019.
※ Học bổng phải được kiểm tra theo quy định. Không phải tất cả người đăng kí đều sẽ nhận được học bổng.
※ Vì lần chuyển đầu tiên của học bổng là sau khi nhập học, vì vậy không thể được áp dụng cho các khoản phí của học phí của năm đầu tiên, ví dụ như phí ghi danh.
※ Các khoản vay giáo dục từ Tập đoàn Tài chính Nhật Bản và các ngân hàng có thể được sử dụng cho quỹ học tập của năm đầu tiên.
※ Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản (JASSO).