Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Yêu cầu tài liệu

[Giới thiệu trường] [BLCU - Những điều cần biết] [Hướng dẫn Hồ sơ nhập học]

Nhà trường cung cấp hoàn toàn miễn phí các tài liệu cần thiết, bao gồm [Giới thiệu trường] [BLCU - Những điều cần biết] [Hướng dẫn Hồ sơ nhập học]

Bạn có thể yêu cầu gửi bản cứng của các tài liệu trên qua đường bưu điện hoặc tải bản mềm PDF.

Giới thiệu trường 2020

Giới thiệu trường 2020

BLCU Những điều cần biết 2020

BLCU Những điều cần biết 2020

Hướng dẫn Hồ sơ nhập học 2020

Hướng dẫn Hồ sơ nhập học 2020